ReadyPlanet.com
dot dot
dot
About US
dot
bulletแผนที่ JMS
bulletสมัครเรียน
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
แจกฟรี
dot
bulletโน้ตเพลง แจกฟรี
bulletโปรแกรม ดนตรี ฟรี
dot
มุมสร้างสรรค์
dot
bulletทฤษฎีดนตรี สากล
bulletเรียนดนตรี มีอะไรมากกว่าที่คิด
bulletประโยชน์ของดนตรี
bulletประพันธ์ ดนตรี
bulletว่าด้วยดนตรี
bulletดนตรี Jazz
bulletเปิดหูทิพย์ & Ear training
dot
เพลง เนื้อเพลง
dot
dot
สารานุกรม ศัพท์ ดนตรี
dot
bulletหมวดอักษร A
bulletหมวดอักษร B
bulletหมวดอักษร C
bulletหมวดอักษร D
bulletหมวดอักษร E
bulletหมวดอักษร F
bulletหมวดอักษร G
bulletหมวดอักษร H
bulletหมวดอักษร I
bulletหมวดอักษร J
bulletหมวดอักษร K
bulletหมวดอักษร L
bulletหมวดอักษร M
bulletหมวดอักษร N
bulletหมวดอักษร O
bulletหมวดอักษร P
bulletหมวดอักษร Q
bulletหมวดอักษร R
bulletหมวดอักษร S
bulletหมวดอักษร T
bulletหมวดอักษร U
bulletหมวดอักษร V
bulletหมวดอักษร W
bulletหมวดอักษร X-Z


ubonguide
racubon


คอร์ด (Chord)

คอร์ด (Chord) หมายถึง กลุ่มของเสียงที่มีความแตกต่างกัน ประกอบด้วยโน้ตตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป ถ้าเปล่งเสียงออกมาพร้อมกันจะเป็นลักษณะการตีคอร์ด (Block Chord) และถ้าเปล่งเสียงออกมาที่ละเสียงต่อเนื่องกันไปจะเป็นลักษณะการเกาคอร์ด (Broken Chord)
ผู้แต่งเพลงจะกำหนดคีย์เพลงให้ในตอนสร้างทำนอง โดยคีย์เพลงที่นำมาใช้จะยึดจากบันไดเสียงเมเจอร์ครับ แม่จะเป็นคีย์ไมเนอร์ก็สร้างจากบันไดเสียงเมเจอร์
(บันไดเสียง เป็นเส้นทางเดินของตัวโน้ต บอกให้รู้ว่าเพลงนั้น ๆ ต้องเล่นโน้ตตามที่ปรากฏในบันไดเสียงเท่านั้น)

บันไดเสียงเมเจอร์ในการสร้างคอร์ด
----------------------------------------------------------------
                    1     2    3    4     5    6     7     8
                    I     II   III   IV    V    VI   VII   VIII
----------------------------------------------------------------
บันไดเสียง C   = C    D    E    F     G    A     B     C          ฟังเสียง C Major Scale     
บันไดเสียง C# = C#  Eb   F    F#  Ab   Bb   C     C#         ฟังเสียง C# Major Scale
บันไดเสียง D   = D    E    F#  G     A    B    C#    D          ฟังเสียง D Major Scale
บันไดเสียง Eb  = E    F    G    Ab   Bb   C    D     Eb          ฟังเสียง Eb Major Scale
บันไดเสียง E   = E    F#  Ab   A    B7   C#  Eb     E          ฟังเสียง E Major Scale
บันไดเสียง F   = F    G    A    Bb    C    D    E      F          ฟังเสียง F Major Scale
บันไดเสียง F# = F#  Ab  Bb   B    C#   Eb   F      F#         ฟังเสียง F# Major Scale
บันไดเสียง G   = G    A    B    C     D    E    F#    G          ฟังเสียง G Major Scale
บันไดเสียง Ab  = Ab  Bb  C    C#   Eb   F    G     Ab          ฟังเสียง Ab Major Scale
บันไดเสียง A    = A    B  C#   D     E    F#  Ab    A          ฟังเสียง A Major Scale
บันไดเสียง Bb  = Bb   C   D    Eb    F    G    A     Bb          ฟังเสียง Bb Major Scale
บันไดเสียง B    = B   C#  Eb   E    F#   Ab   Bb    B          ฟังเสียง B Major Scale
----------------------------------------------------------------
คอร์ดที่เป็นโน้ต I, IV, V ในบันไดเสียงเมเจอร์ จะเป็นคอร์ดหลัก (Primary Chord) ที่ครอบคลุมโน้ตทั้งหมดในบันไดเสียง และเป็นคอร์ดพื้นฐานที่ใช้ในการประสานเสียง
คอร์ดที่เป็นโน้ต II, III, VI, VII ในบันไดเสียงเมเจอร์ จะเป็นคอร์ดรอง (Secondary Chord) ที่เสริมแต่งท่วงทำนองให้มีสีสันมากขึ้น


โครงสร้างของคอร์ด จะนำบันไดเสียงเมเจอร์มาเป็นหลักในการสร้างคอร์ด ผมจะกล่าวถึงเฉพาะคอร์ดที่ใช้บ่อยและสำคัญเท่านั้น
ชื่อคอร์ด        โน้ตจากบันไดเสียงเมเจอร์       ตัวอย่าง โน้ตในคอร์ด C     
maj                1 3 5                          C   E   G
m                  1 b3 5                         C  Eb  G
dim                1 b3 b5                       C  Eb   F#
m-5               1 b3 b5                       C   Eb  F#     <-- เหมือน dim
aug                1 3 #5                        C   E   Ab
sus4              1 4 5                           C   F   G 
7                   1 3 5 b7                      C   E   G   Bb
7sus4             1 4 5 b7                      C   F   G   Bb
m7                1 b3 5 b7                     C   Eb  G   Bb
dim7              1 b3 b5 bb7                  C   Eb  F# A
m7-5             1 b3 b5 b7                    C   Eb  F# Bb
คอร์ดในคีย์เมเจอร์ คือการนำบันไดเสียงเมเจอร์มาสร้างคอร์ด โดยใช้ลำดับที่ 1 ถึง 7 ตามลำดับ
I, IV เป็น major         II, III, VI เป็น minor        V เป็น 7th         VII เป็น dim หรือ m-5
---------------------------------------------------------------
            I      II      III    IV     V    VI     VII
---------------------------------------------------------------
คีย์ C   = C     Dm    Em    F     G7   Am    Bdim/Bm-5
คีย์ C# = C#  Ebm    Fm    F#  Ab7  Bbm  Cdim/Cm-5
คีย์ D   = D     Em    F#m  G     A7    Bm   C#dim/C#m-5
คีย์ Eb  = Eb   Fm    Gm    Ab   Bb7   Cm   Ddim/Dm-5
คีย์ E   = E    F#m   Abm   A     B7   C#m  Ebdim/Ebm-5
คีย์ F   = F    Gm     Am    Bb    C7   Dm    Edim/Em-5
คีย์ F# = F#  Abm   Bbm   B     C#7  Ebm   Fdim/Fm-5
คีย์ G   = G    Am     Bm    C     D7    Em    F#dim/F#m-5
คีย์ Ab = Ab  Bbm    Cm   C#    Eb7   Fm    Gdim/Gm-5
คีย์ A   = A    Bm    C#m   D     E7    F#m  Abdim/Abm-5
คีย์ Bb  = Bb  Cm     Dm   Eb     F7    Gm    Adim/Am-5
คีย์ B   = B    C#m   Ebm   E     F#7  Abm   Bbdim/Bbm-5
---------------------------------------------------------------

คอร์ดในคีย์ไมเนอร์ คือการนำบันไดเสียงเมเจอร์มาสร้างคอร์ด โดยใช้ลำดับที่ 6 ถึง 7 เป็นตัวขึ้นต้น ต่อด้วยลำดับที่ 1 ถึง 5
เมื่อดูจากคอร์ดในคีย์เมเจอร์ จะเห็นว่าตัวที่ VI เป็น minor ซึ่งเราจะเรียกคีย์ตามค่าที่ VI จากคอร์ดในคีย์เมเจอร์ นั้นเอง เช่น คีย์ C ดูจากด้านบนจะได้ Am ครับ
บันไดเสียงไมเนอร์มีคอร์ด I, IV, V เป็นคอร์ดหลัก ส่วน II, III, VI เป็นคอร์ดรอง หลังจากเรียงลำดับใหม่ตามที่กล่าวมาแล้วจะได้กลุ่มคอร์ดมีความแตกต่างกันตามรูปแบบของบันไดเสียงไมเนอร์
1. คอร์ดในบันไดเสียงเนเจอรัลไมเนอร์ จะเหมือนกับคอร์ดในบันไดเสียงรีเลทีฟเมเจอร์ คือ
     I       II       III      IV     V      VI      VII
     m     dim     maj     m     m     maj     maj
2. คอร์ดในบันไดเสียงฮาร์โมนิคไมเนอร์
     I       II       III      IV     V      VI      VII
     m     dim     aug     m    maj    maj    dim
3. คอร์ดในบันไดเสียงเมโลดิคไมเนอร์
     I       II       III      IV      V     VI      VII
     m     m       aug    maj   maj    dim    dim

คอร์ดในบันไดเสียงไมเนอร์ นิยมใช้เฉพาะบางคอร์ดเท่านั้น ไม่นำมาใช้ทั้งหมด คอร์ดที่นิยมใช้ ดังนี้
     I       II       III      IV      V      VI      VII
     m     dim     maj     m     maj    maj     dim
 
---------------------------------------------------------------
               I      II        III     IV     V     VI     VII
---------------------------------------------------------------
คีย์ Am   = Am    Bdim     C     Dm     E     F      Gdim
คีย์ Bbm = Bbm   Cdim    C#    Ebm   F     F#    Abdim
คีย์ Bm   = Bm    C#dim   D     Em    F#    G      Adim
คีย์ Cm   = Cm    Ddim    Eb    Fm     G     Ab    Bbdim 
คีย์ C#m = C#m  Ebdim   E     F#m   Ab    A      Bdim 
คีย์ Dm   = Dm    Edim     F     Gm     A     Bb    Cdim 
คีย์ Ebm  = Ebm  Fdim    F#   Abm    Bb     B    C#dim 
คีย์ Em   = Em    F#dim  G      Am     B      C     Ddim 
คีย์ Fm   = Fm     Gdim   Ab    Bbm    C     C#   Ebdim 
คีย์ F#m = F#m  Abdim   A     Bm     C#    D     Edim 
คีย์ Gm   = Gm    Adim    Bb    Cm     D     Eb     Fdim 
คีย์ Abm = Abm  Bbdim    B    C#m   Eb     E     F#dim 
---------------------------------------------------------------
คอร์ด 4 ตัวโน้ต
โน้ตตัวที่ 4 ที่นำมาใช้ต้องเป็นขั้นคู่ 7 เมเจอร์ หรือ ขั้นคู่ 7 ไมเนอร์
1. บันไดเสียงเมเจอร์
     I         II      III       IV       V       VI       VII
    maj7    m7     m7     maj7     7       m7    m7-5

คอร์ดที่ได้ ดังนี้
---------------------------------------------------------------
              I          II          III        IV        V      VI       VII
---------------------------------------------------------------
คีย์ C   = Cmaj7     Dm7     Em7     Fmaj7     G7    Am7     Bm7-5
คีย์ C# = C#maj7   Ebm7    Fm7    F#maj7   Ab7   Bbm7   Cm7-5
คีย์ D   = Dmaj7     Em7     F#m7   Gmaj7     A7    Bm7     C#m7-5
คีย์ Eb  = Ebmaj7   Fm7     Gm7     Abmaj7   Bb7   Cm7     Dm7-5
คีย์ E   = Emaj7     F#m7   Abm7    Amaj7     B7   C#m7   Ebm7-5
คีย์ F   = Fmaj7     Gm7     Am7     Bbmaj7    C7   Dm7     Em7-5
คีย์ F# = F#maj7   Abm7   Bbm7    Bmaj7     C#7  Ebm7   Fm7-5
คีย์ G   = Gmaj7     Am7     Bm7    Cmaj7      D7    Em7    F#m7-5
คีย์ Ab = Abmaj7   Bbm7    Cm7    C#maj7    Eb7   Fm7    Gm7-5
คีย์ A   = Amaj7    Bm7     C#m7   Dmaj7      E7    F#m7   Abm7-5
คีย์ Bb  = Bbmaj7  Cm7     Dm7     Ebmaj7     F7    Gm7    Am7-5
คีย์ B   = Bmaj7    C#m7   Ebm7    Emaj7     F#7   Abm7   Bbm7-5
---------------------------------------------------------------

2. บันไดเสียงไมเนอร์
     I               II          III        IV        V       VI         VII
    m7           m7-5       m7       m7        7      maj7      dim7
 m(maj7)                                                               m7-5

คอร์ดที่ได้ ดังนี้
---------------------------------------------------------------
               I         II          III         IV        V         VI          VII
---------------------------------------------------------------
คีย์ Am   = Am7    Bm7-5     Cm7      Dm7     E7      Fmaj7      Gdim7/Gm7-5
คีย์ Bbm = Bbm7   Cm7-5     C#m7    Ebm7    F7      F#maj7    Abdim7/Abm7-5
คีย์ Bm   = Bm7    Cm7-5     Dm7      Em7      F#7    Gmaj7     Adim7/Am7-5
คีย์ Cm   = Cm7    Dm7-5     Ebm7    Fm7      G7      Abmaj7    Bbdim7/Bbm7-5
คีย์ C#m = C#m7  Ebm7-5    Em7     F#m7    Ab7    Amaj7      Bdim7/Bm7-5
คีย์ Dm   = Dm7    Em7-5     Fm7      Gm7      A7     Bbmaj7    Cdim7/Cm7-5
คีย์ Ebm  = Ebm7  Fm7-5     F#m7    Abm7    Bb7     Bmaj7    C#dim7/C#m7-5
คีย์ Em   = Em7    F#m7-5   Gm7      Am7      B7      Cmaj7     Ddim7/Dm7-5
คีย์ Fm   = Fm7    Gm7-5     Abm7     Bbm7    C7      C#maj7   Ebdim7/Ebm7-5
คีย์ F#m = F#m7  Abm7-5   Am7       Bm7     C#7     Dmaj7     Edim7/Em7-5
คีย์ Gm   = Gm7    Am7-5    Bbm7     Cm7      D7      Ebmaj7    Fdim7/Fm7-5
คีย์ Abm = Abm7  Bbm7-5    Bm7     C#m7     Eb7     Emaj7     F#dim7/F#m7-5
---------------------------------------------------------------

การเดินคอร์ด หมายถึง การสับเปลี่ยนคอร์ดเพื่อให้เกิดความไพเราะของแนวประสานเสียง ซึ่งมีรูปแบบที่นิยม ดังนี้
แบบการเดินคอร์ด                 ตัวอย่าง Key C
I-V7                                    C-G7                  ฟังเสียง C-G7
V7-I                                    G7-C                  ฟังเสียง G7-C   
I-IV                                     C-F                   ฟังเสียง C-F
I-IV-V7                                C-F-G7               ฟังเสียง C-F-G7
I-bVII                                  C-Bb                  ฟังเสียง C-Bb
IIm7-V7                               Dm7-G7              ฟังเสียง Dm7-G7
I-I7-IV-IVm                          C-C7-F-Fm     ฟังเสียง C-C7-F-Fm
I-#dim7-IIm7-V7                   C-C#dim7-Dm7-G7     ฟังเสียง C-C#dim7-Dm7-G7
I-II7-IIm7-V7                        C-D7-Dm7-G7     ฟังเสียง C-D7-Dm7-G7
I-IIm-IV-V7                          C-Dm-F-G7      ฟังเสียง C-Dm-F-G7
I-IIm-VIm-V7                        C-Dm-Am-G7   ฟังเสียง C-Dm-Am-G7
I-IIIm-IV-V7                         C-Em-F-G7       ฟังเสียง C-Em-F-G7
I-IIIm-VIm-V7                       C-Em-Am-G7     ฟังเสียง C-Em-Am-G7
I-III7-II-V7                           C-E7-D-G7    ฟังเสียง C-E7-D-G7
I-III7-IV-V7                          C-E7-F-G7    ฟังเสียง C-E7-F-G7
I-bIIIdim7-IIm7-V7                 C-Ebdim7-Dm7-G7   ฟังเสียง C-Ebdim7-Dm7-G7
I-VIm-IIm-V7                        C-Am-Dm-G7     ฟังเสียง C-Am-Dm-G7
I-VIm-IV-V7                         C-Am-F-G7         ฟังเสียง C-Am-F-G7
I-VI7-IIm7-V7                       C-A7-Dm7-G7    ฟังเสียง C-A7-Dm7-G7
I-bVII-bIII-IV                        C-Bb-Eb-F     ฟังเสียง C-Bb-Eb-F
ดนตรี นาฏศิลป์

ดนตรีกับพัฒนาการการเรียนรู้ บ้านจิกดู่
จะให้ดนตรีอะไรกับลูกดี?
จีนใช้ดนตรีแทรกซึมวัฒนธรรมทั่วโลก ยอมยกเครื่องดนตรีจีนใหม่เลียนเสียง“เปียโน”
การคุม Sound กลองในสภาวะต่างๆ
ZOOM G7.1ut Guitar Effect น่าสนใจ
ทางเดินคอร์ด Pop Jazz for Electric Bass
Introduction to Sound Recording
Riff Slap มันๆ กับ เพลงจังหวะชีวิต ของ ModerDog
ลูกเล่น กีต้าร์ Aaron Harris'''' Lick#1 (a legato sextuplet pattern) article
Basic Ear Training สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามครับ
การ Improvise กลองในเพลง
com''music tips ชนิดของไฟล์เสียงในระบบคอมพิวเตอร์
TAB GUITAR แจกฟรี 3
Young Drummer of the Year Competition 2006
TAB GUITAR แจกฟรี 2
TAB GUITAR แจก ฟรี 1
ไม้กลอง นั้น สำคัญไฉน
การเล่นกลองให้มี Dynamic หรือความรู้สึกเคลื่อนไหว
การอ่าน Tab Guitar เบื้องต้น
ประวัติวงสตริงในเมืองไทย
ญี่ปุ่นแจ๋ว-พัฒนาหุ่นยนต์เล่นฟลุต
ดนตรีสากล
ดนตรีสากล ดนตรีไทย ที่ มศว.
ซ่อม กีต้าร์ ด้วยตัวเอง
มาทำความรู้จัก โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ article
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
การฝึกระนาดเอกแบบโบราณ
แบบทดสอบ คุณเป็นนักดนตรีได้ไหม article
ไม้กลอง
ส่วนประกอบ Drume
(Technique)” หรือ “ดนตรี (Music)” ?
ดนตรีเชมเบอร์ (Chamber Music)
Scales and Arpeggios
บันไดเสียง (SCALE)
ทำนอง (Melody) article
เสียง (Sound)
เสียงดนตรี article
แจกฟรี โปรแกรม ตั้งเสียงกีต้าร์ Audio Phonics Tuner 1.02
ลูกเล่น และ เทคนิค ต่าง ๆ ในการเล่น กีตาร์
รวมเรื่องราวของ Rock ทุกสายพันธ์
การทำงานของดนตรีกับร่างกายมนุษย์
เทคนิค การตีกลอง
ยุคของดนตรี
Computer Music
การเลือกซื้อ กีต้าร์คลาสสิค
ดนตรีบำบัด เพื่อเด็ก ออทิสติก
ดูแล รักษา เปียโน
ไมโครโฟน article
ดนตรี เด็ก article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (36429)

ลาว

ผู้แสดงความคิดเห็น ด่ก้ วันที่ตอบ 2009-06-18 21:16:29


ความคิดเห็นที่ 2 (36573)

สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล   ขอบคุณหรับข้อมูลดี ๆ ของเว็บไซต์

ผู้แสดงความคิดเห็น nut วันที่ตอบ 2009-07-13 22:46:34


ความคิดเห็นที่ 3 (152556)

 ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น a วันที่ตอบ 2012-06-10 18:19:40


ความคิดเห็นที่ 4 (154428)

 สีแสบตาไปนะ มองไม่เห็น แต่ได้ความรู้เยอะเลยครับ ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น บาสก์ วันที่ตอบ 2013-01-10 15:38:06


ความคิดเห็นที่ 5 (155243)

เอาตาตัวอะไรอ่านได้อะ ไดโนเสาร์เหรอ ใหญ่สุด ตัวหนังสือ เล็กมาก แสบตาด้วย คิดอะไรอยู่ที่ทำมาแบบนี้

ผู้แสดงความคิดเห็น กุญแจ วันที่ตอบ 2013-05-06 15:26:27


ความคิดเห็นที่ 6 (157658)

 มองไม่เห็นเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น Niw วันที่ตอบ 2014-08-09 10:36:09[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนจินตะดนตรี 244/3 ถ.ผาแดง(ติด ร.ร.ศรีทองวิไล) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-262264, 045-246033, 0864610460